รวมแนวข้อสอบ มสธ. รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ตั้งแต่สมัยปี 55 เป็นต้นมาวิธีการโหลด

Responsive image

ผมยังไม่เคยดูเลยว่ามีอะไรบ้าง ตอนนั้นแค่โหลดๆ

10103 ทักษะชีวิต Download
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Download
10121 อารยธรรมมนุษย์ Download
10131 สังคมมนุษย์ Download
10151 ไทยศึกษา Download
10152 วิชาไทยกับสังคมโลก Download
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Download
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ Download
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ Download
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ Download
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น Download
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร Download
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ Download
30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Download
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ Download
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Download
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ Download
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Download
33202 การคลังและงบประมาณ Download
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ Download
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน Download
33304 ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ Download
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น Download
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ Download

บัวแก้วดอทเน็ต

เกิดจากแอดมินอยากเรียนรู้เรื่องการเขียนเว็บไซด์จึงได้จัดทำขึ้นมา และเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วย ถึงได้ทำเป็นเว็ปไซด์รวบรวมและแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารในการเรียน มสธ.ครับ

Get in Touch