รวมแนวข้อสอบ แนวสอบเข้าทำงานหน่วยงานต่างๆวิธีการโหลด

Responsive image
ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น Download
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 Download
งานสารบรรณ Download
เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 1 Download
เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 2 Download
เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 3 Download
เทคนิคการทำข้อสอบอุปมาอุปไมย Download
แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 46 ข้อ Download
แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 สมบูรณ์ Download
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย) Download
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 Download
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556 Download
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 Download
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. Download
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ2 Download
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อก Download
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 103 ข้อ Download
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 Download
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข Download
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 2535 ชุดที่ 2 Download
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 252 Download
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 253 Download
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 254 Download
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 255 Download
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 256 Download
แนวข้อสอบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 Download
แนวข้อสอบ-กพ-ชุด-อุปมา-อุปไมย Download
แนวข้อสอบ-กพ-ภาค-ก-ชุดตีแผ่อนุกรม Download
แนวข้อสอบการรู้จักความหมายของคำและกลุ่มคำ 30 ข้อ Download
แนวข้อสอบการวิเคราห์และสรุปเหตุผล 30 ข้อ Download
แนวข้อสอบการอ่านคำ 106 ข้อ Download
แนวข้อสอบอนุกรม Download
แนวทางสอบสัมภาษณ์ Download
รวมแนวข้อสอบ Download
รวมแนวข้อสอบทีเคยออกชุดพิเศษ Download

บัวแก้วดอทเน็ต

เกิดจากแอดมินอยากเรียนรู้เรื่องการเขียนเว็บไซด์จึงได้จัดทำขึ้นมา และเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วย ถึงได้ทำเป็นเว็ปไซด์รวบรวมและแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารในการเรียน มสธ.ครับ

Get in Touch