รวมสรุปหนังสือเรียน


มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

กำลังอัพเดทอยู่ครับ

วิชา 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles and Methods of Public Administration) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้

วิชา32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สรุปโดย คุณ Pilantorn Manpanpanichเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มี 15 หน่วยการเรียน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้

วิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย (Problems of Rural Development in Thailand) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้

วิชา กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ (Criminal Law For Political Science) 81427 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้

วิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (Principles and methods of political science) 81311 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้

วิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (Thai Political Institutions and Processes) 80202 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้

วิชา พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย ( Socio-cultural Basis of Thai Politics ) 80205 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชา เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ( Thai Political Economy ) 80204 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 10141 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิชาบังคับของเกือบทุกสาขาวิชาต้องเรียน มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาสังคมมนุษย์ 10131 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิชาบังคับของเกือบทุกสาขาวิชาต้องเรียน มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาอารยธรรมมนุษย์ 10121 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิชาบังคับของเกือบทุกสาขาวิชาต้องเรียน มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


จัดเต็ม วิชาการคลังและงบประมาณ 33202 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เนื้อหาเป็นปัจจุบัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาหลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (An Introduction to Political Research) 81314 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10111 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เป็นตำราเก่าแต่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาไทยศึกษา 10151 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิชาบังคับของเกือบทุกสาขาวิชาต้องเรียน มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เนื้อหาเป็นปัจจุบัน แต่ย่อมาได้สั้นมาก (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาทักษะชีวิต 10103 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิชาบังคับของเกือบทุกสาขาวิชาต้องเรียน มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เนื้อหาเป็นปัจจุบัน แต่ย่อมาได้สั้นมาก (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาไทยกับสังคมโลก 10152 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิชาบังคับของเกือบทุกสาขาวิชาต้องเรียน มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เนื้อหาเป็นปัจจุบัน แต่ย่อมาได้สั้นมาก (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


วิชาการคลังและงบประมาณ 33202 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี 15 หน่วยการเรียน สำหรับสรุป เนื้อหาเป็นปัจจุบัน แต่ย่อมาได้สั้นมาก (อยากให้อ่านเล่มที่เรียนให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาอ่านสรุป)

ไปหน้านี้


บัวแก้วดอทเน็ต

เกิดจากแอดมินอยากเรียนรู้เรื่องการเขียนเว็บไซด์จึงได้จัดทำขึ้นมา และเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนด้วย ถึงได้ทำเป็นเว็ปไซด์รวบรวมและแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารในการเรียน มสธ.ครับ

Get in Touch